اصلاح جای زخم و فرورفتگی بین دهان و بینی در دیانا

کلینیک زیبایی دکتر اکبر بیات

دیانا عزیز دختر ۲۳ ساله ای هستند که به دلیل شکاف لب در بچگی جراحی شده بودند ولی جای زخم بسیار وسیع و فرو رفته مابین دهان و بینی ایشان باقی مانده بود. ایشان از کانادا با کلینیک زیبایی دکتر اکبر بیات تماس گرفته و پس از ارسال تصویر تمام رخ خود برای مشاور زیبایی و تایید مشاور و جراح کلینیک جهت جراحی اصلاح جای زخم به ایران مراجعه کردند و تحت این عمل قرار گرفتند. دکتر اکبر بیات با روش جراحی و گذاشتن گرفت همزمان، این ناحیه را اصلاح کردند.

این کار بدون بیهوشی انجام میگیرد. در زیر می توانید فیلم جراحی اصلاح جای زخم را ببینید: