از لحاظ زیباشناسی چهره، بزرگ بودن ناحیه لپ که بدلیل وجود توده چربی در این ناحیه می باشد، باعث می شود چهره فرد کودکانه بنظر برسد و زیبایی بخشهای مختلف صورت به چشم نیاید..