اصلاح جای زخم و فرورفتگی بین دهان و بینی در دیانا

اخبار کلینیک زیبایی دکتر اکبر بیات

دیانا عزیز دختر ۲۳ ساله ای هستند که به دلیل شکاف لب در بچگی جراحی شده بودند ولی جای زخم بسیار وسیع و فرو رفته مابین دهان و بینی ایشان باقی مانده بود. ایشان از کانادا با کلینیک زیبایی دکتر اکبر بیات تماس گرفته و پس از ارسال تصویر تمام رخ خود برای مشاور زیبایی و تایید مشاور و جراح کلینیک جهت جراحی اصلاح جای زخم به ایران مراجعه کردند و تحت این عمل قرار گرفتند. دکتر اکبر بیات با روش جراحی و گذاشتن گرفت همزمان، این ناحیه را اصلاح کردند.

این کار بدون بیهوشی انجام میگیرد. در زیر می توانید فیلم جراحی اصلاح جای زخم را ببینید: